Oppdrett av Sukkertare innholder mange viktige mineraler og vitaminer.

Spesielt egnet til blanding i fiskefor og pellets.

Moset tare klar for videreforedling...


Produksjon kan kombineres med andre råstoffer

slik at man får et komplett produkt for videresalg.

Produksjon av pellets til laksenæringen kan startes

umiddelbart, da etterspørselen allerede er tilstede.

Nordic Seaweed

Vi er et selskap som vil produsere tare på aktuelle steder etter egne patenterte metoder.

Selskapet vil dessuten være med å skape infrastruktur langs kysten. Det vil si etablere mottak og produksjons anlegg for videreforedling av tareprodukter.